سیستم ترمز آسانسور

سیستم ترمز آسانسور تشکیل شده از :

گاورنر
پاراشوت یا سیفتی گیر
فلکه ته چاه
کنتاکت های ایمنی
سیم بکسل  که حداقل قطر اسمی سیم بکسل گاورنر ۶ میلیمتر باید باشد و همچنین حداقل نسبت قطر فلکه گاورنر به سیم بکسل باید ۳۰ باشد

Posted on