گاورنر پاندولی

 

گاورنر پاندولی / گاورنر آونگی

گاورنر پاندولی متشکل از اهرمی در قسمت میانی بوده که در دور محور حرکت نوسان داشته و فرکانس یا چرخش واکنش اهرم با سرعت آسانسور هماهنگ می باشد.
تنها زمانی که آسانسور شتاب بیشتری بگیرد نوسان اهرم بیشتر شده و با تحریک میله محرک، زبانه پائینی اهرم با درگیری به چرخ گاورنر باعث متوقف شدن آن می شود.
در واقع در هنگام سرعت گرفتن آسانسور پاندول ها کم کم به بالا حرکت می کنند و سرعت که زیاد تر شود پاندول ها به بالا ترین مقدار خود می رسند و باعث توقف می شوند.
بنابراین تا هنگامی که سرعت آسانسور استاندارد و طبق سرعت نامی است، حرکت پاندول ها به صورت نرمال خواهد بود؛ اما زمانی که سرعت بیشتر از سرعت نامی شود، حرکت اهرم ها زیاد شده و باعث پرتاب آن ها به سمت بیرون و قفل شدن گاورنر و توقف آن خواهد شد.

 

Posted on