براکت

bracket

قلاب ، بست ، طاقچه دیوار کوب

قطعه ای فلزی  ال (L) شکل ، که واسطه نصب قطعه ای دیگرا به دیوار است

Posted on