ناودانی

نیمرخ U / نیم رخ یو / ناودونی

یکی از پروفیل های U شکل بسیار پرکاربرد در صنعت که در انواع مختلف و برای کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد

انواع ناودانی ها

دسته پرسی با روش پرس تولید شده

فابریک از همان ابتدا به صورت ناودانی از خط تولید خارج می شود.

قیمت ناودانی سبک و سنگین نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

این محصول با دو مشخصه اصلی بال و ضخامت بال معرفی می شود

به سطح مقطع های عمود بر هم در ناودانی بال گفته می شود و براساس طول بال و ضخامت آن می توان این محصول را طبقه بندی نمود.

Posted on