پارتنر شیپ

مشارکت ، مشارکتی عادی که زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند نهاده یا فرد، سرمایه و یا خدمات خود را برای انجام کسب و کار و دریافت سود ترکیب می‌کنند. از نقطه نظر قانونی، مشارکت گروهی حاصل گردهمایی افراد جدا از هم است.

معادل انگلیسی : partnership

Posted on