نافلز

 

نافلز، گروهی در عناصر شیمیایی است.

در جدول تناوبی عناصر یا فلز هستند یا نافلز و یا شبه فلز

نا فلزات عبارتند از:

هیدروژن (H)

در گروه ۱۴: کربن (C)

در گروه ۱۵: نیتروژن (N)، فسفر (P)

در گروه ۱۶: اکسیژن (O)، گوگرد (S)، سلنیوم (Se)

گروه ۱۷: هالوژن‌ها

تمام اعضای گروه ۱۸(گازهای نجیب)

خصوصیات اصلی آنها عبارتند از:

رساننده ضعیف گرما و الکتریسیته وقتی با فلزات مقایسه میشوند.

اکسید انها خواص اسیدی را نشان میدهند درحالیکه اکسید فلزات خاصیت بازی دارد

Posted on