بتن متخلخل

Porous concrete

نوعی بتن که متراکم نباشد خلل و فرج دارد ، دارای منافذ کوچک و بزرگ ، زیاد بوده و متخلخل است.
بتن متخلخل در رده بتن سبک می باشد.

بتن بدون ریز دانه و  بتن اسفنجی از جمله بتن متخلخل محسوب میگردد.
فرق بتن بدون ریز دانه  با بتن اسفنجی در منافذ آن است. بتن اسفنجی دارای منافذ ریز و یکپارچه (شبیه به اسفنج ) می باشد در حالیکه بتن بدون ریز دانه دارای منافذ بزرگ و کوچک و نامنظم است.
قیمت بتن متخلخل بستگی به طرح اختلاط ، حجم و وزن آن دارد.

 

Posted on