عین مستاجره

مورد اجاره را عین مستاجره گویند .

Posted on