موجب

باعث ، سبب ، انگیزه.

در حقوق به معنی کسی است که پیشنهاد معامله ای را به شخص دیگر میدهد.

 

Posted on