هاردشیپ

Hardship

کلمه هاردشیپ ـ در فرهنگ لغات انگلیسی به زیان دیدن یا محرومیت سخت و طاقت فرسا و یا سختی و دشواری از اوضاع و احوال معنا شده است.

اصطلاح دشواری توسط دیکشنری آکسفورد این‌گونه تعریف شده است:

«اصطلاح دشواری عبارت است از تغییر در عوامل اقتصادی، پولی، حقوقی یا فناوری که موجب ورود زیانهای اقتصادی شدید به یکی از طرفین قرارداد گردد، به نحوی که وی را در ایفای تعهدات قراردادیش با مشقت زیادی مواجه سازد».

 

Posted on