دیوار چینی

ساخت دیوار با مصالح بنایی  شامل بلوک یا اجر و ملات

انواع دیوار چینی

دیوار داخلی

دیوار خارجی

دیوار محوطه

عملیات دیوار چینی شامل انتخاب نوع آجر ، ملات مصرفی و روش اجرای دیوار  که باید بر اساس مشخصات ، نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت صورت گیرد.

Posted on