هره

اگر آجر را به پهلو در کنار هم بگذاریم هره نامیده میشود.

طوري که روی  5.5×11 يا 5×22 سانتي‌متر  دیده میشود.

Posted on