خیز

بلندی ، بلندای یک یا چند پله از سطح کف پلکان،خیز نامیده می‌شود.

Deflection

در مهندسی ، به میزان تغییر شکل‌ یا جابه جایی یک عضو سازه ای مانند تیر ، تحت اثر بار اعمال شده به آن خیز گفته می‌شود.

انواع خیز

خیز مثبت

وقتی که خیز یا تغییر شکل به سمت پایین باشد. که خطرناک است

خبز منفی

وقتی که خیز یا تغییر شکل به سمت بالا باشد. که اغلب  برای جلوگیری از ایجاد خیز مثبت در سقف‌ها به‌صورت عمدی اعمال می‌شود .

 

در معماری سنتی ایران خیز به بلندی طاق گنبد با پوشش کمانی ” چفد” خیز گفته می شود

Posted on