بتن نیمه سازه ای

بتن ی که غیر بابر است، کاربرد فیلر برای پر کردن فضا های خالی دارد و یا برای تولید بلوک بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع بتن قابلیت مصرف سازه ای را ندارد.

Posted on