کانوپی

Canopy

کانوپی در لغت  به معنی سایبان است.
کانوپی در دیزل ژنراتور اطاقک یا محفظه ی فلزی دیزل ژنراتور است که آنرا پوشانیده و دارای عایق بندی صوتی مناسبی میباشد تا صدای دیزل ژنراتور را محدود کرده و از آلودگی صوتی آن کم نماید. وآن را در برابر شرایط محیطی محافظت میکند.

اغلب کانوپی در برابر حرارت نیز مقاوم بوده و نسوز می باشد.

 

Posted on