بتن غیر سازه ای

بتن ی که صرفا کاربرد پوششی دارند. غیر باربر است مانند بتن مگر ، بتن شیب بندی ، بتن سیمان کاری سطوح ، و … . این نوع بتن قابلیت مصرف سازه ای را ندارد.

 

 

Posted on