کیلو ولت آمپر

کاوا / kVA
یک کیلو ولت آمپر (kilo volt Ampere ) برابر ۱۰۰۰ ولت آمپر است. ولت، فشار الکتریکی و آمپر، جریان الکتریکی است. برای تبدیل kVA به VA باید عدد داده شده بر حسب kVA را در ۱۰۰۰ ضرب کنیم.

کیلووات
وات
ولت
آمپر

وات (W) و ولت آمپر (VA) واحدهای اندازه‌گیری توان الکتریکی هستند. وات، واحد اندازه‌گیری توان حقیقی و ولت آمپر واحد اندازه‌گیری توان ظاهری است.
ولت آمپر اطلاعاتی را در مورد مقدار انرژی مصرفی وسیله الکتریکی یا مقدار جریان مصرفی در مدار الکتریکی، به ما می‌دهد.

تمایز بین وات و ولت آمپر گاهی ممکن است به هنگام بیان مشخصات منبع تغذیه، موجب سردرگمی شود. به عنوان مثال، ممکن است منبع تغذیه به صورت 600 VA رتبه‌بندی شود. این بدان معنا نیست که این منبع می‌تواند توانی به اندازه ۶۰۰ وات را منتقل کند. در زندگی واقعی، توان بیان شده بر حسب وات در منبع تغذیه، یک‌سوم تا دوسوم توان بیان شده بر حسب ولت آمپر است. در حقیقت، عدد بیان شده بر حسب این یکا به منزله هشدار تلقی می‌شود و نباید فرض شود که توان حقیقی برابر این مقدار است.
تفاوت اصلی وات و ولت آمپر در نوع جریان آن‌ها است. وات، واحد اندازه‌گیری توان حقیقی و ولت آمپر واحد اندازه‌گیری توان ظاهری است. توان مصرفی یا وات، توانی است که توسط مقاومت‌های موجود در مدار مصرف می‌شود. هر جزء در مدار، حتی سیم‌ها، مقداری مقاومت دارند، بنابراین، هر قطعه از مدار مقداری توان حقیقی مصرف می‌کند. توان ظاهری یا ولت آمپر، توان حقیقی به همراه اثرات وجود خازن و القاگر در مدار است.

Posted on