ژنراتور کانوپی دار

ژنراتور سایلنت
ژنراتور که در کانوپی قرار گرفته است بهمین دلیل صدا ی کمتری دارد و از آسیب های محیطی محافظت میشود.

دیزل ژنراتور کانوپی دار

Posted on