رگلاتور

تنظیم کننده / تعدیل کننده

رگولاتور دستگاه تنظیم کننده ورود ی ها شامل مایعات ، گاز ، ولتاژ

معادل انگلیسی : Regulator

Posted on