استند بای

standby
آماده باش، جانشین، دم دست بودن اماده خدمت، دم دستی، عوضی

Posted on