ژنراتور گازسوز

(Gas Gensets)

ژنراتور گازسوز شبیه دیزل ژنراتور می باشد با این تفاوت که سوخت آن گاز است

Posted on