ژنراتور دوگانه سوز

Dual Fuel Gensets

ژنراتور دوگانه سوز.
موتور این نوع ژنراتور با دونوع سوخت گازوئیل و گاز  کار میکند.

Posted on