کموتاتور

Commutator
کُموتاتور

کموتاتور مسبب تغییر حالت AC به DC میباشد، در واقع عملیات یکسوسازی در ژنراتور را به عهده دارد

Posted on