قابل

قبول‌کننده پذیرنده

در اصطلاح حقوقی به شخصی که ایجاب را می‎پذیرد قابل می‎گویند

 

Posted on