وال هنگ

Wall Hung

وال هنگ به معنی آویزان از دیوار است. می‌توان به صورت عمومی این عبارت و اصطلاح را به تمام تجهیزاتی ، که به جای داشتن پایه ، از دیوار آویزان می‌شوند استفاده کرد.
امروزه تجهیزات سرویس های بهداشتی مدرن ، وال هنگ میباشد.

 

 

Posted on