شیر آهک

دوغاب آهک

چنانچه آهک هیدراته اضافی به محلول آب آهک افزوده گردد یک محلول سفید رنگ یک دست و همگن از هیدروکسید کلسیم تولید می شود. این محلول  شیر آهک نام دارد.

Posted on