پی ال سی

plc

مخفف کلمه Programmable Logic Controller
نوعی کنترل کننده منطقی برنامه پذیر  برای خودکار کردن فعالیت یک سیستم می باشد.

Posted on