لوله مسی

لوله از جنس مس
بیشتر در سرمایش و گرمایش کاربرد دارد

Posted on