اوپراتور آبی

اوپراتور مرطوب / اوپراتور آب خنک

این نوع اواپراتورها برای سرد‌کردن آب طراحی شده‌اند.

منجر به سردشدن آب و ارسال آن به فن کویل یا هواساز می‌شود

Posted on