بولت

bolt
پیچ. نوعی بست ازجنس میله گرد دارای رزوه برای اتصال قطعه ای به زمین یا دیوار و یا قطعه ای به قطعه دیگر

بولت در اشکال مختلف و بنا بر کاربرد های متفاوت تولید میشود. شکل ظاهری بولت بستگی به کاربرد آ« دارد

انواع بولت ها

انكر بولت

آي بولت

یو بولت

جي بولت

رول بولت

هنگر بولت

استاد بولت

 

Posted on