شوفاژ خانه

محلی ا غلب در پایین‌ترین طبقهٔ ساختمان که در آن تجهیزات تأمین آب گرم مدار گرمایش شوفاژ  و آب گرم مصرفی و گردش آن در واحدها  استقرار پیدا می کند.

شوفاژ خانه یک نوع سیستم گرمایش مرکزی  محسوب میشود.

امروزه اغلب پکیج درون واحد   جایگزین شوفاژ خانه شده.

 

Posted on