کد صفر ساختمان

کف صفر ساختمان

کد صفر ساختمان یعنی کد تمام شده کف پیلوت که معمولا باید توسط بر و کف شهرداری به مالک اعلام گردد . در شرایط معمول می توان کد تمام شده پیلوت را به اندازه 15 تا 25 سانتیمتر بالاتر از کد جداول ( بالای آن ) در نظر گرفت

Posted on