پکیج چگالشی

 

در پکیج  چگالشی  از انرژی حرارتی گازهای حاصل از احتراق برای پیش گرم آب مدار گرمایش استفاده می شود به نحوی که دمای گازهای حاصل از احتراق تا 60 الی 70 درجه سانتی گراد کاهش خواهد یافت

در پکیج های معمولی، مقداری از انرژی ورودی به دستگاه که از سوختن گاز طبیعی تامین می گردد به صورت انرژی حرارتی و از طریق خروج گاز های حاصل از احتراق هدر می روند؛  دمای گازهای حاصل از احتراق، حدود 100 الی 120 درجه سانتی گراد می باشد.

Posted on