شرایط طرح خارج

در سیستم تهویه مطبوع ماکزیمم و بدترین حالات دما و رطوبت است که در خارج از ساختمان در تابستان و زمستان اتفاق می افتد
و اتلاف انرژی را حداکثر می کند و بر اساس ان باید طراحی تهویه مطبوع صورت گیرد

 

Posted on