ملک متنازع فیه

ملکی که مورد دعوا و اختلاف قرار  دارد

Posted on