شرایط طرح داخل

شرایط طرح داخل دما و رطوبتی است که سعی می کنیم درون ساختمان نگاه داریم و برای زمستان و تابستان به دلیل صرفه جویی انرژی متفاوت است

Posted on