نور مخفی

نورمخفی شیوه ای در نور پردازی روی دیوار یا سقف طوری که منبع نور دیده نشود

در این نوع نور پردازی از لامپ  ریسه ای  و لامپ شیلنگی استفاده میگردد

برای نور مخفی محفطه ای در دیوار یا سقف تعبیه میشود که منبع نور را از دید پنهان میکند

اعلب انجام نور مخفی با گچ گاری و کناف و سنگ مرسوم است

اتواع نورمخفی

نور مخفی سقف

نور مخف دیوار

نور مخفی نما

 

Posted on