لامپ دفنی

از انواع لامپ ویزه نور پردازی

لامپ دفنی بطور کامل داخل دیوار و زمین قرار میگیرد و کاملا هم سطح میشود.

  اسپانسر تبلیغاتی 

 

Posted on