کلیم‌ کردن

کلیم کردن .ادعا کردن

در اصطلاح پیماکاری به ادعای طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار  نسبت به انجام مفاد قرارداد است که باعث اختلاف مالی گردیده

 

Posted on