آي بولت

 

آی بولت (eye bolt)  / بولت چشمی

يك نوع پيچ است كه در انتهايش حلقه دارد، به عبارت ديگر اين وسيله پيچي است كه به سر آن يك حلقه تو خالي وصل شده است كه مي توان طناب يا زنجيري را از آن عبور داد.

Posted on