شیر ترموستاتیک

Thermostatic valves
شیر ترموستاتیک یکی از تجهیزات کنترل دمای محیط است که با استفاده از آن  می توان دما و میزان مصرف انرژی را مدیریت نمود. شیر ترموستاتیک با تنظیم خودکار مقدار آب گرم وارد شونده به رادیاتور شوفاژ متصل به آن دما محیط را تحت کنترل در می آورد

Posted on