سنگ چرمی

سنگ چرمی به سنگی است که در فرآوری  بجای سائیده شدن ، سطح سنگ توسط فرچه های سیمی و اسیدی سطح سنگ و قسمتهایی از سنگ که نرم تر هست خورده میشود و خلل و فرج سنگ باز تر و به سنگ کهنه و آنتیک تبدیل میشود .
فرآیند چرمی کردن بر روی اکثر سنگهای ساختمانی امکان پذیر است اما بدلیل نرم بودن بیشتر عملیات چرمی کردن سنگ بر روی  سنگ تراورتن و سنگ مرمریت ها صورت میگیرد .

سنگ تراورتن چرمی مناسب نماهای کلاسیک و طراحی داخلی ساختمانهای کلاسیک میباشد

Posted on