پالس

ضربان ، نبض ، تکانه ، حرکت از یک نقطه به نقطه ای  دیگر

Posted on