حق عبور

نوعی حق ارتفاق است که به فرد اجازه میدهد از رمین یه قسمتی از ملک که در مالکیت فرد دیگر است برای عبور استفاده کند.

Posted on