ستون جکی

jack post

ستون موقت فلزی قابل تنظیم که برای تعویض ستون های قدیمی در ساختمان استفاده میشود

Posted on