فلیپر

باز ساز بفروش / Flipper

در املاک و مستغلات به شخصی که ملکی را خریده تعمیر و بازسازی میکند و می فروشد و کسب سود میکند.

در بازار سهام به شخصی گفته میشود که سهام عرصه اولیه را خرید و فروش میکند.

Posted on