رنگ‌ مات

نوعی رنگ که پس از خشک شدن  براق نیست

Posted on