لامپ فلورسنت

لامپ مهتابی / Fluorescent lighting

نوعی لامپ به شکل لوله ای که داخل ان بودفسفر پوشانیده شده

Posted on