فرنیچر

،Furniture

اسباب منزل که قابل جابجایی است و ارتباطی به ساختمان ندارد و جز منصوبات نمی باشد .

مانند مبل ، یخچال

Posted on