بند بابا بزرگ

Grandfather clause

بندی در قرار داد که بر اساس ان یک شرط یا توافق  خاص تو مدت زمان مشخص ادامه و بعد از ان تغییر میکند

Posted on